Uczestnicy pierwszej edycji „Szansy na lepsze juro” na finiszu swoich działań
środa, 21 czerwca 2017 00:00

 

Przedstawiamy harmonogram bieżących zajęć w ramach realizowanego projektu „Szansa na lepsze jutro”. Aktualnie Uczestnicy I edycji są już na finiszu swoich zajęć pozostały ostatnie spotkania z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy. Osoby, które realizują staże zawodowe odbierają swoje ostanie dni wolnego. Wszystkie działania zakończą się dla nich 31 czerwca. Natomiast uczestnicy II edycji rozpoczęli swoje zajęcia od realizacji Programu Aktywnej Integracji – w tym prace społecznie użyteczne po 10 godzin w tygodniu oraz szkolenia tzw. miękkie w ramach PAI także po 10 godzin w tygodniu. W załączniku bieżący harmonogram zajęć. Następne harmonogramy będą zamieszczane na bieżąco z chwilą ustalania terminów zajęć.

 

 

Więcej…
 
Nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne
wtorek, 06 czerwca 2017 00:00

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Więcej…
 
Drukuj
piątek, 10 marca 2017 00:00

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na: realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla organizacji pozarządowych a mianowicie:

Zadanie 1. Zadanie obejmuje prowadzenie PAI (Program Aktywizacji i Integracji) we współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. W ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Stare Bogaczowice planuje się realizację prac społecznie użytecznych oraz szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej (w tym: coaching grupowy, zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, asertywność, metody poruszania się na rynku pracy, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, stop uzależnieniom)

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe dla 9 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice trwające przez okres 3 miesięcy przy współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

Zadanie 3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla 16 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice przy czym pośrednictwo pracy winno być skierowane wyłącznie dla grupy 12 osób.

 

Więcej…
 
500+ w deklaracji PIT, ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”
sobota, 18 lutego 2017 00:00

Kwoty z programu „500 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Świadczenie to nie jest jednak jedyną kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:

Więcej…
 
Uczestnicy „Szansy na lepsze jutro” na zajęciach
środa, 15 lutego 2017 00:00

W ramach projektu Szansa na Lepsze Jutro realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa właśnie cykl pierwszych zajęć.

 

 

 

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 14 lutego 2017 00:00

Zarządzenie Nr 2/2017

Z dnia 14.02.2017 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,

będącego jednocześnie partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”dla organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna: Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 poz.930) art. 25 w związku z art.15 pkt.5; art. 17 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 pkt. 3a i 4, a także art. 13ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2016 poz 1817) GOPS w Starych Bogaczowicach organizuje otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań organizacji pozarządowej, zapisanych w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla GOPS w Starych Bogaczowicach.

 

Więcej…
 
wtorek, 31 stycznia 2017 17:52

Więcej…
 
Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
wtorek, 31 stycznia 2017 15:30

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Więcej…
 
Od 01 stycznia 2017r. nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
wtorek, 31 stycznia 2017 15:25

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

 
Nowe świadczenie.
wtorek, 31 stycznia 2017 15:23

Od 1 stycznia 2017 r., jednorazowe świadczenie o którym mowa art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, będzie zadaniem organu właściwego w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej ww. jednorazowe świadczenie.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto ustawa np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

 
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
czwartek, 26 stycznia 2017 12:28

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w październiku 2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu przy ul. Głównej 150B odbywa się  wg terminów ustalonych przez GOPS.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8