POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
czwartek, 26 stycznia 2017 12:28

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w październiku 2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu przy ul. Głównej 150B odbywa się  wg terminów ustalonych przez GOPS.

 

Więcej…
 
poniedziałek, 23 stycznia 2017 11:16

Stare Bogaczowice, 23.01.2017 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR ,  ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku celem wyłonienia specjalisty  w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym do prowadzenia  w ramach projektu ,, Szansa na lepsze jutro” współfinansowanym przez UE w ramach EFS grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

 

Więcej…
 
Aktualności
poniedziałek, 23 stycznia 2017 10:57

Stare Bogaczowice, 23.01.2017 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR ,  ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku celem wyłonienia trenera w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym do prowadzenia treningów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu ,, Szansa na lepsze jutro” współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

 

Więcej…
 
Drukuj
czwartek, 19 stycznia 2017 00:00

 

Protokół

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 02.01.2017r rozeznania rynku celem wyłonienia zleceniobiorcy/wykonawcy usługi w ramach projektu ,,Szansa na lepsze jutro” tu: trenerów oraz specjalistów do grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz treningów kompetencji i umiejętności społecznych, nie wpłynęła żadna oferta. Z tych powodów rekomenduje się ponowne rozeznanie rynku w przedmiocie zamówienia.

 

- Kierownik GOPS Stare Bogaczowice-
- Jolanta Kocoń-

 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku
poniedziałek, 02 stycznia 2017 18:21

 

W związku z realizacją projektu partnerskiego Gminy Mieroszów i Gminy Stare Bogaczowice, „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z siedzibą przy ul. Pl. Niepodległości 1, ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku celem wyłonienia trenera/ specjalisty w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym do prowadzenia treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu ,, Szansa na lepsze jutro” współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

Więcej…
 
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
piątek, 09 grudnia 2016 14:03


INFORMACJE OGÓLNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Więcej…
 
Zapraszamy do udziału w projekcie – z nami możesz mieć „Szansę na lepsze jutro” Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 00:00

 

Zapraszamy do udziału w projekcie – z nami możesz mieć „Szansę na lepsze jutro”

 

Przypominamy – informujemy, że trwa nabór uczestników do I edycji realizowanego projektu Szansa na Lepsze Jutro. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Gmina Stare Bogaczowice -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem Gminy/Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji bezpośrednio w biurze projektu, które mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny p. Sylwia Czopek, która zajmuje się rekrutacją bieżącej edycji. Informacje uzyskasz także od każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS. W załącznikach przedstawiamy Regulamin Rekrutacji jak i Formularz Rekrutacyjny do Projektu „Szansa na lepsze jutro”. Jeśli spełniasz wymogi opisane w Regulaminie – zapraszamy - przygotujemy dla Ciebie indywidualną ścieżkę reintegracji.

 

do pobrania:

1 - Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacyjny - wersja PDF, wersja Word (doc), wersja LibreOffice (odt),

2 - Załącznik nr 2 formularz rekrutacyjny do projektu - wersja PDF, wersja Word (doc), wersja LibreOffice (odt),

 
Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 00:00

 

Zaproszenie do udziału w projekcie i spotkaniu informacyjno – rekrutacyjnym

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZANSA NA LEPSZE JUTRO.

Projektem planujemy objąć w okresie od stycznia 2017 do 31 maja 2018 roku 30 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice (3 edycje/ po 10 osób/ po 6 miesięcy) w tym między innymi:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  • osoby nieaktywne zawodowo,

  • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  • osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Więcej…
 
Możesz zostać super - rodzicem !!!
środa, 09 listopada 2016 00:00

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2016r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach rozpoczyna się cykl szkoleń dla rodziców. Spotkania będą się odbywały w piątki od godziny 17.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym w Starych Bogaczowicach.

Każde szkolenie dotyczy innego, istotnego w wychowaniu dzieci i funkcjonowaniu rodziny zagadnienia, i każde będzie prowadzone przez innego, doświadczonego specjalistę. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w tych zajęciach!

Dla rodzin, które będą uczestniczyły we wszystkich pięciu spotkaniach przewidziana jest nagroda-niespodzianka (dla rodziców wraz z dziećmi) :)

Więcej…
 
„Patent na biznes” – informacja o projekcie.
środa, 09 listopada 2016 00:00


W ramach współpracy - informujemy, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Biuro Projektów we Wrocławiu rozpoczęło realizację nowego projektu dla osób po 30 roku życia współfinansowanego  ze środków EFS "Patent na biznes”.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powiatów wołowskiego, górowskiego, legnickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra), lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych), ząbkowickiego, w okresie 1.09.2016 - 30.06.2018r.

Więcej…
 
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r.
wtorek, 04 października 2016 17:52

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł tj. 164,58 zł miesięcznie. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 9