Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu

Stare Bogaczowice, 17 czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Wychowawcy – w Lokalnym Ośrodku integracji w Strudze I Chwaliszowie 2 osoby na ½ etatu

Wymagania kwalifikacyjne

I Wymagania niezbędne

obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym
  w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
 3. 1) ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  2) wymagania dodatkowe:
  a) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu pracy z dziećmi i młodzieżą,
  b) wysoka motywacja do pracy.
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. brak (nie była) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika tytułu egzekucyjnego,
 7. ogólna znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. zdolności interpersonalne;
 10. znajomość obsługi komputera;
 11. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 12. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 13. samodzielność w działaniu;
 14. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;
 15. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

2) Zadania wychowawcy w Lokalnym Ośrodku Integracji Społecznej świetlicy m.in:
a) bezpośrednia opieka nad grupą dzieci/młodzieży;
b) prowadzenie dokumentacji uczestników zajęć;
c) pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce, reedukacji, nauce języków itp.;
d) organizacja czasu wolnego;
e) wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności plastycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich;
f) dbanie o kulturę osobistą, nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny;
g) rozwijanie sprawności fizycznej, gry zespołowe, zabawy zręcznościowe;
h) działanie na rzecz LOIS, w tym pozyskiwanie środków, dbanie o wystrój placówki;
i) czynny udział w życiu kulturalnym placówki;
j) organizacja wolontariatu w placówce;
k) działanie na rzecz środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności;
l) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami oraz koordynatorem pracy środowiskowej.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pkt 5)
9. Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym (pkt 6)

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WYCHOWAWCA W LOIS (z dodatkiem wybranej miejscowości) w terminie do 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, pok. nr 235 (Ip.) – lub drogą korespondencyjną: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice. Decyduje data wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia informacji o wolnych stanowiskach pracy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

VII Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, co następuje:

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 • Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą w przy ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach powołał Inspektora ochrony danych, kontakt:, tel. 74-8452730, e-mail kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl

 • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym wniosku,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom i instytucjom, jeżeli reguluje to przepis prawny,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach lub określony w przepisach prawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie przyznaniem świadczenia.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

VIII Informacja dodatkowa

Stanowisko wychowawcy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936), jest stanowiskiem zakwalifikowanym do stanowisk pomocniczych i obsługi – nie podlega rygorom dotyczącym naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, o którym mowa w art. 11 i n. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że osoby aplikujące zostaną zaproszone na rozmowę. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie – proszę o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.


Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS – Jolanta Kocoń 74 8452 730