Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu partnerskiego Gminy Mieroszów i Gminy Stare Bogaczowice, „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z siedzibą przy ul. Pl. Niepodległości 1, ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku celem wyłonienia trenera/ specjalisty w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym do prowadzenia treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu ,, Szansa na lepsze jutro” współfinansowanym przez UE w ramach EFS.

Rodzaj zatrudnienia – umowa cywilnoprawna

 

Przedmiot umowy – prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych ( ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą BSFT) w terminach / edycjach: I-II 2017; VI-VII 2017; X-XI 2017 (dla każdej edycji przewiduje się po 24 h pracy dla treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz dla wsparcia grupowego – łącznie 48 h w każdej z trzech edycji). Miejsce prowadzenia zajęć zapewnia zleceniodawca.

 

Szczegółowy zakres zadań – wypracowanie tzw. ,,Ramowego programu” obejmującego następujące podstawowe zagadnienia:

 

    1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych:

 

-komunikacja werbalna i niewerbalna

-asertywność

-określenie słabych i mocnych stron

-wzmacnianie poczucia własnej wartości

-zarządzanie sobą w czasie

 

    1. Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych:

 

– reakcje w trudnych sytuacjach;

– bilans umiejętności oraz mocnych stron;

– przeszkody na drodze do zatrudnienia;

– sprawowanie samokontroli w procesie poszukiwania pracy (radzenie sobie z emocjami i stresem)

– rozkład i analiza rynku pracy;

– warsztaty autoprezentacji;

– przygotowanie i rozmowa kwalifikacyjna;

– decyzja o podjęciu zatrudnienia;

– pożądane zachowania w nowym miejscu pracy.

 

Dokumentowanie działań – Każde działanie winno mieć odzwierciedlenie w formie pisemnej w przypadku indywidualnych treningów trener prowadzi autorską kartę pracy. Dokumenty znakowane winny być odpowiednimi logotypami projektu.

Wymagania kompetencyjne – wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki społeczne w tym uprawnienia terapeuty BSFT), min 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów indywidualnych i grupowych obejmujących tematykę aktywizacji społecznej osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie.

 

Wymagane dokumenty – oferta cenowa za 1 h pracy z podziałem na 1h treningów kompetencji i umiejętności społecznych kompetencji oraz na 1 h wsparcia grupowego. Do oferty prosimy załączyć kopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie i wymogi oraz kopie potwierdzenia wymaganego stażu minimalnego potwierdzającego pracę z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym (np. kopie wcześniejszych umów cywilnoprawnych bądź innych dokumentów wskazujących na prowadzenie tego typu zajęć), CV oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby niniejszej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016.902 ) .

 

Termin i miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017 r., do godz. 13.00. W przypadku przesłania oferty droga pocztową liczy się termin wpływu do zleceniodawcy nie zaś data nadania oferty. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo. Umowa cywilnoprawna zawarta zostanie na podstawie przeprowadzenia rozeznania rynku.

Projekt „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja

–ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR .

Plik do pobrania:

Formularz ofertowy