Zmiany od 1 listopada 2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 (trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 r.) wzrosną o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązujących progów dochodowych, kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych.

 

Obowiązujące dotychczas w okresie zasiłkowym 2014/2015 kryterium dochodowe w wysokości 574,00 zł netto na osobę w rodzinie, wzrasta do kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł. Nie ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące obecnie 1 922 zł na osobę.

 


Ulegają zmianie także kwoty niektórych świadczeń wypłacanych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 – szczegółowe informacje podajemy poniżej.

  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia będzie wypłacany w wysokości 89,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia w wysokości 118,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia w wysokości 129,00 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 370,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 265 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 530,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 80 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 100 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 105,00 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 63,00 zł miesięcznie.