Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

na zdjęciu logo progranu "asystent osoby niepełnosprawnej" oraz Flaga Państwowa oraz Godło RPW związku z naborem wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Stare Bogaczowice złożyła wnioskowała o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Solidarnościowego, które przewiduje objęcie asystenturą 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

– 1 dziecko w wieku do 16 r.ż.
– 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

– w dotarciu w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe) oraz powrocie z w/w miejsca do domu,
– w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– w załatwianiu spraw urzędowych,
– w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci niepełnosprawnych do/z placówki oświatowej).

Uczestnik zakwalifikowany do Programu nie będzie ponosił odpłatności za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w Programie  proszone są o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach tel. 74 8452 730.

Więcej informacji na temat Programu uzyskają Państwo na stronie -> link do niepelnosprawni.gov.pl