Ogłoszenie – konkurs ofert w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

Zarządzenie Nr 2/2017

Z dnia 14.02.2017 r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,

będącego jednocześnie partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”dla organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna: Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 poz.930) art. 25 w związku z art.15 pkt.5; art. 17 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 pkt. 3a i 4, a także art. 13ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2016 poz 1817) GOPS w Starych Bogaczowicach organizuje otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań organizacji pozarządowej, zapisanych w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla GOPS w Starych Bogaczowicach.

 

  1. Treść otwartego konkursu stanowi załącznik  nr 1 do zarządzenia.
  2. Ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwej jednostki GOPS, stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie ośrodka pomocy społecznej i w Urzędzie Gminy.
  3. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję konkursową, której skład stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

do pobrania:

1 – Załącznik nr 1 – wersja PDF

2 – Załącznik nr 2 – wersja PDF

– Kierownik GOPS Stare Bogaczowice-
– Jolanta Kocoń-