Zapytanie cenowe – kurs ECDL Base

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w Starych Bogaczowicach informuje, że GOPS jest partnerem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty OPS oraz PCPR, i realizuje zadania w stosunku do uczestników projektu z terenu Gminy Stare Bogaczowice

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  • szkolenie/kurs ECDL Base w liczbie 60 godzin szkoleniowych wraz z egzaminem i certyfikacją szkolenia zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla 14 uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.

 

 

Szkolenie/kurs winno być zrealizowane na terenie gminy Stare Bogaczowice w okresie XI – XII.2017r.

W zakres ceny powinno wchodzić: wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie niezbędnego sprzętu do realizacji szkolenia/kursu (sprzęt komputerowy, dostep do sieci internetowych), usługa cateringowa (napoje, ciepły posiłek (obiad) w trakcie zajęć trwających ponad 6 godzin szkoleniowych, zapewnienie kompetentnej kadry szkoleniowej oraz egzaminatora uprawnionego do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, przygotowanie i wydanie a) materiałów szkoleniowych (podręcznika ECDL Base dla wszystkich uczestników), b) zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, c)  certyfikatów;  protokołów z egzaminu

 

Oprócz ceny proszę również o załączenie:

– oświadczenia, że instytucja posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

 

Ofertę zawierającą cenę skalkulowaną na jednego uczestnika proszę złożyć do dnia 24 listopada 2017r. do godziny 10.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice

– za pośrednictwem faksu NIE

– za pośrednictwem poczty elektronicznej NIE

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie podpisania umowy.