Program MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Informujemy iż Gmina Stare Bogaczowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ edycja 2022 DOFINANSOWANIE: 129 897,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 130 647,00 zł

logo programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 polega na pomocy w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stare Bogaczowice. Realizacją programu zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub traktowanym na równi z wymienionymi.

W przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu np.

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników bieżącej edycji to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 1 dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami,
  • 2 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub tożsame,
  • 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub tożsame,

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na Beneficjentów do ww. programu, który będzie trwał od 29 kwietnia 2022 r. do 06 maja 2022 r.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zainteresowanych w/w programem, decyduje kolejność zgłoszeń. Spośród wszystkich kart zgłoszeń do programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób. Osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową.

Rodzaj i zakres godzinowy przyznanych usług asystencji osobistej uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Osoby chętne do skorzystania z Programu proszone są do złożenia wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice. Przyjmowane będą także zgłoszenia telefoniczne.

Więcej informacji pod numerem tel. 74 8452 730 lub 531 851 865

Materiały

  1. https://www.duw.pl/download/1/42679/Zalacznik-nr-8-do-programu-1633962971.docx
  2. https://www.duw.pl/download/1/42680/Zalacznik-nr-9-do-programu-1633962976.docx
  3. https://www.duw.pl/download/1/42685/Zalacznik-nr-14-do-programu-1633963047.docx