tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Pomoc społeczna

Klub integracji Społecznej w Strudze

4 czerwca 2010

Na terenie Gminy Stare Bogaczowice funkcjonują cztery Świetlice Środowiskowe (we wsiach: Jabłów, Lubomin, Gostków i Chwaliszów), Świetlica Wiejska w Nowych Bogaczowicach oraz Klub Integracji Społecznej w Strudze – miejsca te służa dzieciom i młodzieży z sołectw, w których się znajdują. Odbywają się w nich zajęcia edukacyjno-sportowe oraz imprezy okolicznościowe organizowane przez dzieci i młodzież (np. […]

Więcej

Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

25 maja 2010

Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – realizatorem tej części zadań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W ramach pomocy społecznej realizowane są również zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie następuje w szczególności poprzez: organizowanie opieki w […]

Więcej

Zasady udzielania pomocy społecznej

25 maja 2010

Zasady udzielania pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu. Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej […]

Więcej

Kryteria przyznawania świadczeń

25 maja 2010

Kryteria przyznawania świadczeń Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki […]

Więcej

Świadczenia pieniężne

25 maja 2010

Świadczenia pieniężne   Zasiłek stały Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.  Zasiłek stały ustala się w wysokości:  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między […]

Więcej

Świadczenia niepieniężne

25 maja 2010

Świadczenia niepieniężne   Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele). Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i […]

Więcej

Pomoc społeczna

25 maja 2010

Polski system pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie […]

Więcej
Skip to content