tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre dokumenty PDF są zamieszczone w formie niedostępnej jako zeskanowane
 • niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • niektóre linki (hiperłącza) nie są opisane odpowiednio,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magda Tajduś.
 • E-mail: kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl
 • Telefon: 74 8452730

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sektretarz Gminy Stare Bogaczowice
 • Adres: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
 • E-mail: sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl
 • Telefon: 74 8452220

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, na I piętrze. Budynek Urzędu pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Do części biurowej prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z zadaszonym podestem (z dwoma schodami) oraz przedsionkiem. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek do wezwania pracownika Urzędu lub Ośrodka. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd (pochylnia) zaopatrzona na całej jej długości w poręcz – przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi czy osób starszych. Drzwi wejściowe do przedsionka oraz drugie drzwi zamykające przedsionek, nie są automatyczne. Pierwsze drzwi są jednoskrzydłowe oszklone, drugie drzwi z dwuskrzydłowe. Z przodu budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Inne informacje i oświadczenia

W miarę możliwości będziemy dokładać starań aby zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skip to content