tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Procedura zobowiązania do leczenia

Procedura zobowiązania do leczenia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,

  • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Formularz wniosku składa się w siedzibie Komisji Urząd Gminy Stare Bogaczowice , pokój nr 235.

Skip to content