V edycja DOBRYCH PERSPEKTYW dla klientów OPS w Starych Bogaczowicach

Rok 2012 jest piątym już w kolejności, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje projekt systemowy dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej.

W opracowywanym właśnie wniosku określono Cel główny bieżącej edycji: Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja za społeczeństwem, poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, co w konsekwencji wspiera ich powrót do zatrudnienia i daje szansę na zdobycie środków utrzymania.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. w ramach projektu beneficjenci – 6 kobiet i 3 mężczyzn zostanie objętych kontraktami socjalnymi, a następnie otrzymają wsparcie w postaci:

Wsparcia specjalistycznego tj.

  1. Warsztaty wzmacniające i motywujące z doradztwa zawodowego,
  2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  3. Grupowa rodzinna terapia psychologiczna/psychospołeczna,
  4. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
  5. Podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych – szkolenie.

Szkoleń zawodowych – podnoszących kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe

  • Przeprowadzenie kursu/kursów o charakterze zawodowym
   W bieżącej edycji beneficjenci wspólnie z doradcą zawodowym po wypracowaniu IPD (indywidualny plan działania) wybiorą kursy i szkolenia, które pozwolą im na realizację planów zawodowych zgodnie z predyspozycjami. Oferta kursów jest szeroka i możliwa do modyfikacji: pracownik małej gastronomii z minimum sanitarnym i obsługą kas fiskalnych, ABC prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat.B, kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła i inne.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • bezpłatny dowóz na miejsce szkolenia,
  • bufet w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka, ciepły posiłek),
  • zasiłki celowe na czas szkoleń,
  • zaświadczenia o ukończonych kursach.

Ponadto w projekcie zaplanowano pomoc rzeczową w formie zakupu maszyn do szycia dla 6 kobiet.

W ramach projektu od 2008 roku zatrudniony jest pracownik socjalny, którego wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku bieżącym planowane jest zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego, który oprócz zajęć w projekcie specjalizował się będzie w środowiskowej pracy socjalnej – polegającej na aktywizacji i wsparciu poszczególnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Podobnie również jak w latach ubiegłych skorzystamy z doposażenia w sprzęt i drobne umeblowanie do OPS.