tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji
i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
 • organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W Gminie Stare Bogaczowice Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 34/2011 z dnia 11.07.2011r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,
 • przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach,
 • przedstawiciel Policji,
 • przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach,
 • przedstawiciel służby zdrowia,
 • przedstawiciel Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
 • przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Skip to content