tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
Zaświadczenie o wysokości:
– dochodu netto z zakładu pracy
– renty/emerytury ( decyzja, odcinek renty/emerytury)
– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
Zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Gminy Stare Bogaczowice o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, podległych samorządowi Gminy Stare Bogaczowice tj. Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach )
Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Skip to content