tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 są od 01.08.2020r. (w formie papierowej i elektronicznej) w Ośrodku Pomocy społecznej w Starych Bogaczowicach, pok. 234.

Przyjmowanie wniosków:
– poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30,
– wtorek w godz. 8:00 – 17:00,
– piątek w godz. 8:00 – 14:00,

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek w okresie od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2020 r. następuje do dnia 30 listopada 2020r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 września do 31 października 2020r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski (tylko w formie elektronicznej) wyłącznie na: 

  • świadczenie „Dobry Start” (300+),
  • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

WAŻNE – świadczenie wychowawcze 500+

Obecne decyzje dot. świadczeń wychowawczych 500+ wydane są do 31-05-2021r.!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy (dla osób, które mają już przyznane prawo do świadczenia) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej) – od dnia 1 lutego 2021 r.

W lipcu 2020 roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online
– przez portal Emp@tia,
– przez portal PUE ZUS (dotyczy wniosków na 300+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)
– przez kanał bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie wniosków na 300+).

Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach pok. 234 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej https://gops-starebogaczowice.com.pl w zakładkach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 300+. Istnieje również możliwość pobrania druków bezpośrednio w OPS w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, Stare Bogaczowice, pok. 234.

WAŻNE świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.

*OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 – nieaktualne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać drogą elektroniczna. Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 w formie papierowej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy:

  • złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 30 listopada 2019 r.
  • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Skip to content