Egzamin!!! Czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy w DOBRYCH PERSPEKTYWACH

Czas mija szybko – już szósty miesiąc trwają szkolenia, kursy i warsztaty w ramach aktywnej integracji w realizowanym projekcie systemowym Dobre Perspektywy. To VI edycja projektu naszego Ośrodka – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1.

W kwietniu i maju br zrealizowaliśmy część „wsparcie specjalistyczne” tj. warsztaty z doradztwa zawodowego, grupową terapię rodzinną psychospołeczną i psychologiczną oraz indywidualne doradztwo w ww zakresach. Aktualnie dobiega końca druga część aktywnej integracji tzw. szkolenia zawodowe – gdzie beneficjentki zdobywały nowe umiejętności i uprawnienia. W bieżącej edycji kończą trudny kurs specjalistyczny „opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem niemieckim”. Dziś właśnie odbył się egzamin z wiedzy teoretycznej. Do egzaminu można przystąpić po pozytywnym zaliczeniu praktyki zawodowej, którą to część beneficjentki zaliczyły w ostatnim dniu praktyk. Egzamin teoretyczny składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz części ustnej, w której po wylosowaniu pytania należało omówić jeden z dwóch tematów znajdujących się na kartce. Komisja egzaminacyjna: p. dyrektor Anna Skrzypacz, p. kierownik OPS Jolanta Kocoń oraz p. Dariusz Jurek po analizie złożonych odpowiedzi oraz wypełnionych ankiet ustaliła, że wszyscy uczestnicy kursu uzyskali pozytywne wyniki egzaminu. Nasze gratulacje!

Galeria