Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

Stare Bogaczowice, 23.01.2017 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132 w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o nazwie „ Szansa na lepsze jutro” realizowany jest z Osi  Priorytetowej IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja –ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR ,  ogłasza przeprowadzenie rozeznania rynku celem wyłonienia specjalisty  w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym do prowadzenia  w ramach projektu ,, Szansa na lepsze jutro” współfinansowanym przez UE w ramach EFS grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

Rodzaj zatrudnienia – umowa cywilnoprawna

Przedmiot umowy – prowadzenie grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych w terminach/edycjach :  I-II 2017; VI-VII 2017; X-XI 2017 (dla każdej edycji przewiduje się po 24 h pracy – łącznie 72 h). Miejsce prowadzenia zajęć zapewnia zleceniodawca.

Szczegółowy zakres zadań – wypracowanie tzw ,,Ramowego programu” obejmującego następujące podstawowe zagadnienia:

– reakcje w trudnych sytuacjach;

– bilans umiejętności oraz mocnych stron;

-przeszkody na drodze do zatrudnienia;

– sprawowanie samokontroli w procesie poszukiwania pracy (radzenie sobie z emocjami i stresem)

– rozkład i analiza rynku pracy;

– warsztaty  autoprezentacji;

– przygotowanie i rozmowa kwalifikacyjna;

– decyzja o podjęciu zatrudnienia;

-pożądane zachowania w nowym miejscu pracy.

Dokumentowanie działań – Każde działanie winno mieć odzwierciedlenie w formie pisemnej, specjalista sporządzi protokół z wykonanych czynności, w którym wykaże daty i godziny wykonania zadania. Dokumenty znakowane winny być odpowiednimi logotypami projektu.

Wymagania kompetencyjne – wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki społeczne), min 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów /wsparcia obejmujących tematykę aktywizacji społecznej osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujący przedmiot zamówienia osobiście). W przypadku ubiegania się o zamówienie osoba prowadząca działalność gospodarczą załącza do oferty:

-oświadczenie, że nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w rozumieniu Wytycznych o kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,a także że:

– są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

-przedstawią aktualny wydruk wpisu CEIDG , nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty,

-przedstawia aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (dot.osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Wymagane dokumenty –  oferta cenowa za 1 h. Oferta cenowa winna zostać zgłoszona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Do oferty prosimy załączyć kopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kopie dokumentów  potwierdzających posiadane 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia, lub inną formę  pracy z osobami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym (np. kopie wcześniejszych umów cywilnoprawnych bądź innych dokumentów wskazujących na prowadzenie tego typu zajęć), CV oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby niniejszej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016.902 ) . Osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączają dokumenty i oświadczenia wskazane powyżej w zapytaniu.

Termin i  miejsce  składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą przy ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice w nieprzekraczalnym terminie do 3.02.2017 r do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty droga pocztową liczy się termin wpływu do zleceniodawcy nie zaś data nadania oferty. Oferty , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo. Umowa cywilnoprawna zawarta zostanie na podstawie przeprowadzenia rozeznania rynku.

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

Publikacja: zamówienie nie przekracza wartości złotowych wskazanych w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i zamieszczone będzie na stronie internetowej ośrodka oraz tablicy ogłoszeń.

Projekt „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś

Priorytetowa IX Włączenia społeczne Działania 9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja

–ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty OPS oraz PCPR .

Plik do pobrania:

Formularz ofertowy