UWAGA RODZICE – zmiana przepisów dotyczących stypendium szkolnego !

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 ulegają zmianie przepisy regulujące przyznawanie stypendium szkolnego, w związku z Uchwałą nr XI/93/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dn. 23 marca 2016r.

Najważniejsze zmiany dotyczą :

Formy stypendium szkolnego:

§ 4 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:


1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,


3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu,


4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1,2,3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.


2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.


3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów.


4. Stypendium realizowane w formie refundacji, wypłacane będzie po poniesieniu wydatków na cele edukacyjne pod warunkiem, że dotyczą one danego roku szkolnego.”


W związku z powyższym bardzo ważne jest aby zbierać faktury dotyczące zakupu wyżej wymienionych artykułów szkolnych wymienionych w §4.1 pkt 2, które będziecie państwo zakupywać na rok szkolny 2016/2017