Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 16 kwietnia 2012 roku Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2015. Obowiązek przygotowania programów nałożyła na samorządy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2011 roku.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie programów są Zespoły Interdyscyplinarne. Głównymi założeniami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w naszej Gminie są: podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie skali zjawiska przemocy na terenie Gminy Stare Bogaczowice, udzielenie rodzinom dotkniętym przemocą lub zagrożonych tą patologią pomocy specjalistów, dokształcanie osób pomagających rodzinom dotkniętych przemocą. Program będzie podlegał corocznej ocenie i ewaluacji. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2015 zapraszamy do lektury.

Pełen tekst Uchwały