Nabór na pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

pracownika socjalnego – koordynatora pracy środowiskowej


 

 

Wymagania kwalifikacyjne


I Wymagania niezbędne

Obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2.    znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
3.    pracownikami socjalnymi mogą być wyłącznie:
a.    osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b.    osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c.    osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie – dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku
i zrealizowały w toku nauki wymaganą liczbę 330 godzin przedmiotów oraz odbyły 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158);
d.    osoby posiadające dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
e.    osoby posiadające dyplom uzyskania, do dnia 1 stycznia 2008 roku, tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
f.    osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów;
g.    osoby, które ukończyły przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
h.    osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – kontynuowane w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do 31 października 2007 roku;
i.    osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia i uzyskały dyplom;
j.    osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2007 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały tytuł licencjata;
k.    osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
l.    osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 maja 2004 roku i w latach poprzednich (przed 2004 r.) – o ile były zatrudnione zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, tj. posiadały wymagane wcześniejszymi przepisami kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.


II Wymagania dodatkowe

1.    brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2.    znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;
3.    wysoka kultura osobista;
4.    zdolności interpersonalne;
5.    znajomość obsługi komputera;
6.    umiejętność prowadzenia pracy z klientem i bardzo wysoka odporność na stres;
7.    wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
8.    umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
9.    samodzielność w działaniu;
10.    wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;
11.    nieposzlakowana opinia;
12.    zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    koordynacja pracy Klubu Integracji Społecznej,
2.    prowadzenie i koordynowanie środowiskowej pracy socjalnej na terenie gminy w tym UTW,
3.    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, i środowisk społecznych,
4.    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na realizację działań środowiskowych,
5.    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami i organizacjami w organizowaniu i realizowaniu pracy socjalnej środowiskowej,
6.    pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadań poprzez składanie wniosków grantowych, pisanie projektów socjalnych,
7.    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych (zastępstwo podczas nieobecności pracownika),


Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (CV),
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4.    kserokopia dowodu osobistego,
5.    oświadczenie o niekaralności,
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
7.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,


Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY – KOORDYNATOR” w terminie do 02 lipca 2019 r. do godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, pok. nr 235 (Ip.) – lub drogą korespondencyjną: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice. Decyduje data wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia informacji o wolnych stanowiskach pracy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.


VII Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, co następuje:
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
•    Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach z siedzibą w przy  ul. Głównej 132, 58-312 Stare Bogaczowice,
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach powołał Inspektora ochrony danych, kontakt:, tel. 74-8452730, e-mail kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl
•    Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym wniosku,
•    Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom i instytucjom, jeżeli reguluje to przepis prawny,
•    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach lub określony w przepisach prawa,
•    Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie przyznaniem świadczenia.
•    Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
•    Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.


VIII Informacja dodatkowa
Stanowisko pracownika socjalnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936), jest stanowiskiem zakwalifikowanym do stanowisk pomocniczych i obsługi – nie podlega rygorom dotyczącym naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, o którym mowa w art. 11 i n. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że osoby aplikujące zostaną  zaproszone na rozmowę. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie – proszę o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.


Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS – Jolanta Kocoń 74 8452 730