Pomoc dla uczniów – stypendium szkolne

Stare Bogaczowice, dnia 31 sierpnia 2018r.

 

Pomoc dla uczniów – stypendium szkolne

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2018 r. w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30., we wtorek od 7.30 do 17.00 a w piątek 0d 7.30 do 14.00

 

 

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia/opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z  miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie dnia 1 października 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie od 1 października 2018 roku będzie wynosić 528 zł. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy materialnej dla uczniów powinny złożyć wniosek w terminie również od 1 do 15 września 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rejestrowane.

Osobom kwalifikującym się do w/w pomocy kryterium dochodowym 514 zł stypendium szkolne przysługuję od 1 września b.r., natomiast osobom kwalifikującym się zgodnie
z nowym kryterium dochodowym, tj. 528 zł stypendium szkolne przysługuje od
1 października b.r.