Zapytanie cenowe dożywianie dzieci 2018/19

Stare Bogaczowice, dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert – dożywianie w roku szkolnym 2018 -2019

Informujemy, że zostało przygotowane zapytanie cenowe dla zamówienia usługi „dożywianie dzieci w szkole podstawowej w Starych Bogaczowicach”. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się i składanie ofert do dnia 24 sierpnia do godz. 12.00

 

 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.
  2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
    z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.
  3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.
  4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

Dodatkowe informacje:
– zadanie realizowane będzie w okresie od 10 września 2018r. do 14.06.2019r.
– w okresie realizacji  zadania przewiduje się wydanie ok. 6000 posiłków – średnio ok.600   miesięcznie – ostateczna ilość uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków oraz szczegółowego  kalendarza    zajęć szkolnych,
–  przewiduje się fakturowanie miesięczne jako iloczyn faktycznie dostarczonych posiłków i ceny jednostkowej posiłku,
w cenę propozycji należy wliczyć całkowitą wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie (załączenie):

– złożenia oferty wraz z oświadczeniami (zał. nr 1),
– przykładowego jadłospisu na pierwsze 10 dni realizacji zadania wraz z wymagana gramaturą,………..
–  wykaz trzech podmiotów w których świadczone były podobne usługi.

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

– oferty niekompletne będą odrzucone,
– przy wyborze oferty kierować się będziemy – 70% cena usługi; 20% jadłospis; 10% weryfikacja jakości świadczenia usług.

Ofertę na druku Zał. 1 do niniejszego zapytania – zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia:  24 sierpnia 2018r. do godziny 12.00

Złożenie oferty:

– w formie pisemnej na Załączniku nr 1 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczoicacg ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice (w kopercie z napisem „oferta cenowa posiłki”)

OTWARCIE OFERT W DNIU 24.08.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o  terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Kierownik GOPS Jolanta Kocoń

 

do pobrania:

– formularz oferty do pobrania – wersja PDF, wersja ODT, wersja DOC)