Zapytanie cenowe posiłki dla dzieci 2017/18

Stare Bogaczowice, dnia 8 sierpnia 2017r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia usług lub dostaw
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
(dane adresata zapytania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Przygotowanie, opakowanie (jednorazowe pojemniki + sztućce jednorazowe + serwetka papierowa dobrej jakości zapobiegające przemoczeniu, rozlaniu) i dostarczenie ciepłego posiłku dla ok. 40 dzieci do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach w warunkach spełniających normy higieny żywienia zbiorowego określone w przepisach sanitarnych.

  2. Przez ciepły posiłek rozumie się: danie obiadowe tzw. drugie danie, skomponowane zgodnie
    z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym realizowane wg. przygotowanego wcześniej jadłospisu.

  3. Jadłospis przygotowany na tydzień powinien zawierać 3 posiłki mięsne i 2 jarskie w tygodniu. Jadłospis może być dostosowywany do potraw sezonowych.

  4. Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zawartą umową.

 

 

Dodatkowe informacje:
– zadanie realizowane będzie w okresie od 04 września 2017r. do 15.06.2018r.
– w okresie realizacji zadania przewiduje się wydanie ok. 6000 posiłków – średnio ok.600 miesięcznie – ostateczna ilość uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków oraz szczegółowego kalendarza zajęć szkolnych,
– przewiduje się fakturowanie miesięczne jako iloczyn faktycznie dostarczonych posiłków i ceny jednostkowej posiłku,
w cenę propozycji należy wliczyć całkowitą wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie (załączenie):

– złożenia oferty wraz z oświadczeniami (zał. nr 1 – wersja PDF, wersja ODT, wersja DOC),

– przykładowego jadłospisu na pierwsze 10 dni realizacji zadania wraz z wymagana gramaturą,

– wykaz trzech podmiotów w których świadczone były podobne usługi.

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

– oferty niekompletne będą odrzucone,

– przy wyborze oferty kierować się będziemy – 70% cena usługi; 20% jadłospis; 10% weryfikacja jakości świadczenia usług.

 

Ofertę na druku Zał. 1 do niniejszego zapytania (do pobrania – wersja PDF, wersja ODT, wersja DOC) – zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 25 sierpnia 2017r.

Złożenie oferty:

– w formie pisemnej na Załączniku nr 1 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczoicacg ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice (w kopercie z napisem „oferta cenowa posiłki”)

OTWARCIE OFERT W DNIU 28.08.2017r.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Kierownik GOPS Jolanta Kocoń