Fundusz alimentacyjny – zmiany w okresie 2020/21

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2020/2021 – wyższe kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W poprzednim okresie świadczeniowym (2019/2020) obowiązywała kwota kryterium 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą „złotówka za złotówkę”

W tym roku po raz pierwszy w przypadku świadczeń z funduszu będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.
W praktyce świadczenie zostanie wypłacone również w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. Kwota przekroczenia nie może być jednak wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia.
Wysokość świadczenia stanowi różnicę między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak ustalona wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest niższa niż 100 zł, świadczenie nie przysługuje.

Obniżenie wynagrodzenia jako utrata dochodu

Obecna sytuacja związana z pandemią wpłynęła również na zasady dotyczące przyznawania świadczeń.
Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy. Jest ono uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń również na okres świadczeniowy 2020/2021.
Utratą dochodu jest również utrata dodatku solidarnościowego, zaś jego uzyskanie – uzyskaniem dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.