Klub Integracji Społecznej – witamy

We wrześniu br zakończono budowę i wyposażanie świetlic w Strudze i Chwaliszowie, które powstały dzięki realizacji przez Gminę Stare Bogaczowice projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W świetlicach zwanych Lokalnymi Ośrodkami Integracji Społecznej (LOIS) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach –będzie realizował zadania Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy. KIS został powołany Uchwałą Nr VI/2019 RG Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019r., a jego prowadzenie zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej. KIS został także wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W KIS prowadzona będzie między innymi reintegracja zawodowa i społeczna osób określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i zadania te będą realizowane w obu obiektach, – czyli LOIS w Strudze i Chwaliszowie.

Proponowany bieżący zakres usług LOIS STRUGA:
psycholog – w każdy poniedziałek w godzinach od 17.10 do 19.10
terapeuta uzależnień – w każdy poniedziałek od 14.30 do 16.30
prawnik, – co drugi czwartek miesiąca od 16.30 do 17.30

WYKŁAD DLA MIESZKAŃCÓW (pierwsze zajęcia z cyklu „Poruszamy trudne tematy”)

  • 25 października 2019r. godzina 17.30 „ Jak środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki i dopalacze) wpływaja na nas i nasze relacje z bliskimi”.

Poruszamy trudne tematy”
W ramach tego działania będziemy proponować cykliczne (1 raz w miesiącu) wykłady dla mieszkańców jako działania edukacyjno – wychowawcze. Tematy będą konsultowane z mieszkańcami, pedagogiem szkolnym, realizatorami programów „społecznych”. Liczymy na zainteresowanie i uczestnictwo.

Proponowany bieżący zakres usług LOIS CHALISZÓW:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i integracyjne w świetlicy:
Poniedziałek 16:00-19:00
Wtorek 16:00-19:00
Środa 16:00-19:00
Czwartek 16:00-19:00