Dodatek węglowy – informacje

Realizacją zadań w zakresie przyjmowania, obsługi i wypłaty dodatku węglowego określonego w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym będzie zajmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie OPS w Starych Bogaczowicach lub za pomocą poczty polskiej oraz online (np. przez e-PUAP wniosek podpisany elektronicznie). Wnioski można również pobrać ze strony Ministerstwa (link na końcu artykułu).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Gospodarstwo domowe uprawnione do dodatku to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przyznanie świadczenia nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie nie podlega również egzekucji.
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wójt gminy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000,00 zł jednorazowo, a wniosek o wypłatę będzie można złożyć do 30 listopada bieżącego roku.

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek (nie tylko samą wiadomość w ePUAP lub mail) ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Przyjmowane będą jedynie wnioski elektroniczne z poprawnie złożonym podpisem kwalifikowanym lub podpisem Profilem Zaufanym.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 74 8452 286 lub 74 8452 730 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Do pobrania:

wniosek o dodatek węglowy – link do strony z wnioskami