Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku 2023/2024

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STARE BOGACZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:
• stypendium szkolnego
• zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego.

więcej informacji w dziale Stypendia szkolne