PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODPROGRAM 2021 PLUS

zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, iż rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Podprogram 2021  Plus jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

– 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

JAK OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania (w przypadku osób, które w ostatnim okresie nie korzystały z pomocy GOPS).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych:
Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

na zdjęciu tabelka z produktami żwynościowymi wydawanymi w ramach POPŻ - cukier, makaron jajeczny, mleko, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa
 Dla osób korzystających ze wsparcia zostaną zorganizowane warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2021 Plus proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych GOPS w Starych Bogaczowicach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link)