Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Stare Bogaczowice realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200 % o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynosi:

  • dla osoby w rodzinie – 1200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach  złożyć wniosek o pomoc. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto/brutto (zaświadczenie od pracodawcy z wyszczególnieniem wszystkich składek, decyzja lub odcinek renty, decyzja lub odcinek emerytury) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
  • decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego za bieżący rok;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Starych Bogaczowicach lub kontaktując się z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 74 845 27 30.