Rozstrzygnięcie – konkurs ofert w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro”

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na: realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone w projekcie ,,Szansa na lepsze jutro” dla organizacji pozarządowych a mianowicie:

Zadanie 1. Zadanie obejmuje prowadzenie PAI (Program Aktywizacji i Integracji) we współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej) oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. W ramach PAI dla 10 osób z terenu gminy Stare Bogaczowice planuje się realizację prac społecznie użytecznych oraz szkolenia miękkie w zakresie integracji społecznej (w tym: coaching grupowy, zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, asertywność, metody poruszania się na rynku pracy, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, stop uzależnieniom)

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe dla 9 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice trwające przez okres 3 miesięcy przy współpracy z Gminą Stare Bogaczowice (tu: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

Zadanie 3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla 16 osób z terenu Gminy Stare Bogaczowice przy czym pośrednictwo pracy winno być skierowane wyłącznie dla grupy 12 osób.

 

  W skład komisji rozstrzygającej i oceniającej weszły osoby powołane Zarządzeniem Kierownika GOPS – Sylwia Czopek, Agnieszka Niewada, Joanna Fornalska. Zadana organizacja nie zgłosiła kandydatów do komisji oceniającej.

  Ofertę złożyła i wybrano:

  1. Fundacja Jawor z siedzibą w 58-340 Grzmiąca

  1. Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Jawor

  2. Wysokość dotacji:

  Na realizację:

  1. Zadania 1 : przeznacza się kwotę w wysokości łącznej: 12 080 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych zero groszy), przy czym koszt dla wykonawcy przewiduje się w kwocie 5600, 00 zł czyli koszt wykonania szkoleń miękkich. Pozostałe koszty ( wynajem sali szkoleniowej oraz wynagrodzenie z tyt. prac społecznie użytecznych ) pokrywa zleceniodawca.

  2. Zadania 2 : przeznacza się kwotę w wysokości łącznej: 34 591,32 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 32/100 groszy),

  3. Zadanie 3: przeznacza się kwotę w wysokości łącznej: 10 000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych, zero groszy),

   

  do pobrania:

  1 – Rozstrzygnięcie konkursu „Lepsze jutro”- wersja PDF

   

  – 10.03.2017r. Kierownik GOPS Stare Bogaczowice-
  – Jolanta Kocoń-