„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – nowy projekt realizowany przez GOPS

logo EFS i Programu Regionalnego

Informujemy, iż 28 lipca 2020r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Stare Bogaczowice.
Na mocy zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach będzie realizował ww projekt w okresie od 1 września 2020 do 31 maja 2021r. Liderem projektu jest Gmina Stare Bogaczowice natomiast partnerem Fundacja „Razem” z Wałbrzycha.

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które również korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej, zamieszkujące Gminę Stare Bogaczowice.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniesie: 198 829,00 zł.

Informacja o projekcie: „ Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne