„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – rekrutacja do projektu

logo EFS i Programu Regionalnego

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS „Aktywna integracja w gminie Stare Bogaczowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne

Z a p r a s z a m y
osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do dnia 30 września 2020r

Przedmiotem projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 10 osób – mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym:

  1. Praca socjalna – w ramach zadania z każdym uczestnikiem zostanie zawarty kontrakt socjalny i opracowana indywidualna ścieżka reintegracji i wsparcia. Praca socjalna prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu.
  2. Punkt wsparcia – poradnictwo specjalistyczne indywidualne z prawnikiem, doradcą zawodowym oraz psychologiem. Zadanie to realizowane będzie od października 2020 do maja 2021.
  3. Grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych.
  4. Kursy i szkolenia służące podwyższeniu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych, w tym kurs komputerowy zakończony egzaminem ECDL.
  5. Staże zawodowe.
  6. Usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w formie grupowej 1 raz w miesiącu (8m-cy) oraz wsparcie indywidualne 2-1 godzina dla każdego uczestnika w miesiącu (8m-cy)
  7. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia, wymagające aktywizacji społecznej, które korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, osoby korzystające z PO PŻ i zamieszkują na terenie Gminy Stare Bogaczowice w tym:

  • Osoby wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej,
  • Osoby nieaktywne(bezrobotne, bierne),
  • Osoby z niepełnosprawnościami,

W projekcie „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” będziemy dbać o równość szans. Zaplanowane w projekcie zajęcia są dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn w różnym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami. Biuro projektu znajduje się w GOPS Stare Bogaczowice ul. Główna 132 Stare Bogaczowice – koordynatorem projektu jest Jolanta Kocoń, j.kocon.opsstarebogaczowice@gmail.com tel. 74 8452 730