„Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” – ZMIANA harmonogramu zajęć.

logo EFS i Programu Regionalnego

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju w piątek (23-go października br.), związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19  w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

W związku z ich wprowadzeniem zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji naszych działań w projekcie i tak:
z uwagi na całkowity zakaz realizacji szkoleń i zgromadzeń powyżej pięciu osób – zawieszamy realizację zajęć: grupowe wsparcie w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w dniu 26, 27 i 28 października, które realizowane były w GCBS. W zamian rozpoczniemy realizację Usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie – wsparcie indywidualne, oraz poradnictwo specjalistyczne – indywidualne spotkania z psychologiem. Zajęcia wg opracowanego harmonogramu realizowane będą 27 i 28 października oraz 30-go października.

O terminie i miejscu spotkania z doradcą i psychologiem każdy z uczestników został poinformowany szczegółowo przez swojego opiekuna – pracownika socjalnego.  Zajęcia realizowane będą w salce terapeutycznej GOPS i świetlicy wiejskiej w Lubominie.

Przypominamy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa, dezynfekcji rąk, posiadania maseczki. Prowadzący zajęcia zadbają także o zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa.

Informacja o projekcie: „ Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne.