VI – dwuletnia – edycja DOBRYCH PERSPEKTYW rozpoczęta!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w latach 2013 – 2014 realizować będzie VI edycję projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców naszej gminy.

Cel główny projektu to: przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja za społeczeństwem, poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, co w konsekwencji wspiera ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Planujemy objąć wsparciem 13 osób w tym: 10 bezrobotnych i 3 nieaktywnych zawodowo; w tym 2 osoby niepełnosprawne i 2 osoby młode w wieku 15-30 lat.

Projekt realizowany jest od 1.01.2013r. do 31.12.2014r. w tym okresie 11 kobiet i 2 mężczyzn na podstawie podpisanych kontraktów socjalnych zostanie objęta wsparciem w ramach 4 instrumentów aktywnej integracji:

  • aktywizacja zawodowa – warsztaty wzmacniające i motywujące z doradcą zawodowym wraz z indywidualnymi konsultacjami,

  • aktywizacja zdrowotna – grupowa rodzinna terapia psychologiczna/psychospołeczna oraz indywidualne spotkania z psychologiem,

  • aktywizacja społeczna – podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych poprzez szkolenia i warsztaty,

  • aktywizacja edukacyjna – organizacja szkoleń podnoszących kluczowe kompetencje i umiejętności zawodowe.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,

  • bezpłatny dowóz na miejsce szkolenia poza terenem gminy,

  • bufet w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka),

  • zasiłki celowe na czas szkoleń,

  • zaświadczenia o ukończonych kursach.

Działania o charakterze środowiskowym.

W bieżącej edycji zaplanowano zorganizowanie pobytów edukacyjno – integracyjnych dla uczestników i ich otoczenia.

Informujemy, że w ramach realizacji projektu – dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudniamy 2 pracowników socjalnych (1 – praca w rejonie opiekuńczym, 1 – pracownik pracy środowiskowej zajmuje się pracą środowiskową np. projekty granowe dla dzieci i młodzieży, praca z osobami starszymi, prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Już w wkrótce informacja o możliwościach składania aplikacji do udziału w projekcie oraz informacja o spotkaniu rekrutacyjnym.