Zaproszenie do udziału w pierwszej części VI edycji DOBRYCH PERSPEKTYW – spotkanie rekrutacyjne.

Projektem planujemy objąć w 2013 roku 6 mieszkańców gminy Stare Bogaczowice w tym:

  • 4-5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  • 1-2 osoby nieaktywne zawodowo,

  • 1-2 osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata) i nie pracują,

  • 2 (co najmniej) osoby w wieku 15-30 lat pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczące się bądź bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.

Jeżeli mieści się Pan/Pani w wyżej podanych kryteriach serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do Projektu.

W ramach Projektu przewidziano udział w:

  1. warsztatach aktywizujących oraz podnoszących kluczowe kompetencje społeczne:
   – warsztaty z doradcą zawodowym pt „ Jak skutecznie poszukiwać pracy”,
   – warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień i równości płci,
   – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej i prowadzenia budżetu domowego.

  2. indywidualnym poradnictwie specjalistycznym:
   – z zakresu doradztwa zawodowego,
   – psychologicznym służącym przywróceniu samodzielności.

  3. grupowej terapii psychospołecznej – asertywność, wydobywanie mocnych stron, sprawy rodzinne.

  4. działaniach środowiskowych:
   – wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestników i ich otoczenia (członków rodzin).

  5. oraz możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego:
   – opiekun/ka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z nauką języka niemieckiego,

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w projekcie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 132; Stare Bogaczowice lub

przyjdź na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia 2013r o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Nabór rekrutacyjny zakończy się w dniu 15 kwietnia 2013r.