Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

W dniu dzisiejszym beneficjenci IV edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. mają możliwość indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Spotkania odbywają się w siedzibie GOPS, w sali terapeutyczno – szkoleniowej (wyposażanej sukcesywnie ze środków EFS). Każdy z beneficjentów w dniu dzisiejszym spędza 2 godziny na indywidualnej pracy z doradcą zawodowym. Spotkania mają na celu dokonanie diagnozy predyspozycji zawodowych oraz określenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej z każdym uczestnikiem projektu.