Uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników IV edycji projektu systemowego.

Dnia 3 października 2011r. w Centrum Edukacyjno Społecznym w Starych Bogaczowicach odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY.

Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy Radni Gminy Stare Bogaczowice na czele z Przewodniczącym Rady – Panem Janem Makosiejem, władze gminy reprezentowane przez Wójta Gminy Pana Leszka Świętalskiego oraz Skarbnika Gminy Panią Dorotę Faściszewską. Zaproszenia otrzymali także wszyscy sołtysi poszczególnych sołectw oraz osoby związane z projektem – prowadzący zajęcia, pracownicy socjalni, przedstawiciele firmy szkoleniowo – doradczej „Anna Szywała” reprezentowanej przez Panią Prezes. Obecnym dziękujemy za udział w naszej uroczystości. Honorowymi gośćmi była oczywiście szóstka beneficjentów projektu – 5 kobiet i 1 mężczyzna, którzy przeszli cały cykl szkoleń, warsztatów i działań środowiskowych i właśnie w dniu dzisiejszym odbierała swoje zaświadczenia o ukończeniu 49 godzin szkoleń z wsparcia specjalistycznego. W roku bieżącym były to:
    • – warsztaty wzmacniające i motywujące z doradztwa zawodowego – 12 godz.
    • – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 2 godz.
    • – grupowa rodzinna terapia psychologiczna / psychospołeczna – 12 godz.
    • – indywidualne spotkania z psychologiem – 2 godz.
    • – podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych – 21 godz.

Ukończenie 91 godzinnego szkolenia zawodowego – Opiekun/ka do dzieci – pozwoliło beneficjentom uzyskać umiejętności z zakresu podstawowej opieki nad dziećmi. W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja audiowizualna raportu ewaluacyjnego z działań aktywnej integracji projektu. Życzenia i gratulacje beneficjenci otrzymali od Wójta Gminy Leszka Świętalskiego oraz od Pani Prezes Anny Szywała, która wręczyła uczestnikom szkoleń drobne upominki. W imieniu beneficjentów głos zabrała Pani Sylwia Dziekańska, która na ręce Pani Kierownik Ośrodka Pomocy – Jolanty Kocoń złożyła podziękowania za wspaniale zorganizowany cykl szkoleń oraz wspaniały wyjazd szkoleniowo integracyjny, który wieńczył projekt. W imieniu uczestników dziękowała za możliwość zdobywania wiedzy, nabycia nowych umiejętności oraz możliwości pracy w grupie, którą tworzyli w trakcie zajęć.

 

Raport – Dobre Perspektywy 2012

Galeria